Προγραμματισμός και σχεδιασμός του ναού


ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  • Πρόταση ενός πολίτη, συχνά εξέχοντος στην Εκκλησία του Δήμου ή άλλου θεσμικού σώματος για την ανάγκη του συγκεκριμένου έργου.
  • Συζήτηση κι έγκριση πρότασης, με ή χωρίς διαφοροποιήσεις.
  • Εκλογή και συγκρότηση σώματος επιστατών του έργου, (ναοποιών) και επιλογή αρχιτέκτονα που θα συνέτασσε το κείμενο των συγγραφών (τεχνική περιγραφή, βάσει της οποίας θα εκτελούνταν το έργο).
  • Υποβολή και έγκριση συγγραφών από Εκκλησία του Δήμου.
  • Συγκρότηση εργοταξίου με πρόσληψη τεχνιτών κι εργατών ή τη μίσθωση εργολάβου/ων που θα αναλάμβανε το έργο ή τα επιμέρους τμήματά του (υποέργα).
  • Επίβλεψη έργου από αρχιτέκτονα και επιστάτες, έλεγχος και έγκριση πληρωμής εργολάβου ή τεχνιτών και εργατών.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ